Oficiální vyjádření ČSH k prohlášení společnosti Handball Events

Na žádost členů Handball Events týmu zveřejňujeme oficiální prohlášení k projektu "Utkání hvězd první ligy" (černý text). Aby byla zachována objektivita sporu, dali jsme stejný prostor k vyjádření také Českému svazu házené (červený text). 

Již tři roky věnujeme úsilí pořádání Utkání hvězd 1. ligy. Projekt, který se těší oblibě a dalo by se od něj odrazit k pořádání dalších podobných akcí.

Současné i minulé vedení tento projekt již 3 roky podporuje:

 • v roce 2013 činila podpora ČSH 20.000,- Kč
 • v roce 2015 činila podpora ČSH 30.000,- Kč a zajištění míčů, lepidel a pitného režimu.
 • v roce 2016 jsme nabízeli za ČSH následující podporu v celkové hodnotě 40.000,- Kč viz.níže

1. ČSH dodá 2 sady dresů s logy nově připravované značky Česká Házená – Czech Handball

2.  ČSH uhradí náklady na pronájem haly

3.  ČSH uhradí náklady na činnost rozhodčích

4.  ČSH zabezpečí natáčení celé akce na video a zajistí výrobu postprodukčního spotu z akce

5.  ČSH zajistí náběhové brány a in-store POS s logem Česká Házená – Czech Handball

6.  ČSH zajistí tisk plakátů propagujících akci v místě konání (cca. do 20 ks / A2) – případně uhradíme náklady na tisk z Vaší produkce

7. ČSH se obrátí na kraj Vysočina

Pořádání této akce má svá úskalí, podobně jako většina eventů. Projekt je závislý pochopitelně na financování tak, aby se pokryly náklady na hráče (jakožto odměna pro ně), tzn. ubytování a jídlo po dobu akce. Sama o sobě akce nenese žádný významný výnos (vstupné a balíčky) a to znamená jediné - celé náklady pokrýt od partnerů a sponzorů.

Obdobné akce nejsou v okolním světě pořádané externími subjekty, které by byly nuceny shánět si prostředky a dělat veškerou práci – akce tohoto typu pořádají národní svazy či asociace daných sportů. Vzhledem k tomu, že u nás to tak není, rozhodli jsme se s nastalou situací před třemi lety něco udělat.

I my jako současné vedení ČSH reprezentující hnutí od února 2016 sdílíme vizi, že obdobné akce by bylo nejvhodnější pořádat pod hlavičkou ČSH. Jedním z poměrně zásadních důvodů je skutečnost, že pouze v případě, kdy je samotné ČSH organizátorem akce je možné takovouto akci pokrýt z dotačních prostředků, zatímco v případě, kdy je organizátorem jiný subjekt (například HE v tomto konkrétním případě), tak ČSH nemá možnost použít na realizaci akce dotační prostředky z veřejných zdrojů.

Konkrétně v případě tématiky „utkání hvězd“ plánujeme a diskutujeme společně se Slovenským svazem házené v souvislosti se zahájením projektu společné Česko-slovenské extraligy mužů možnost uspořádat

„Utkání hvězd mezi českým a slovenským výběrem extraligy“ v kategorii Muži a Ženy“

„Utkání hvězd mezi českým a slovenským výběrem z druhé nejvyšší soutěže v kategorii Muži a Ženy“

Věříme, že takovýto produkt by byl ze sportovního a marketingového pohledu atraktivnější než národní pojetí utkání hvězd, které se doposud 2x zrealizovalo a bylo by tedy následně snazší zajistit pro takovouto akci finanční krytí nejen z veřejných zdrojů, ale i ze strany komerčního sektoru a zároveň zajistit snazší medializaci produktu.

Mezi další témata, která diskutujeme v oblasti eventů a zvažujeme případné možnosti realizace patří například:

 • Národní házenkářský ples
 • Házenkářský maratón“ ( nepřetržité hraní utkání v házené s cílem zapsat se do Guinessovy knihy rekordů a medializovat Házenou v ČR)
 • Handball Day 2017 ( utkání výběru evropských hvězd a výběru ČR formou Open Air )
 • Házená na náměstích ( propojení Házené a lokálních „ komunálních“ témat)
 • Wheelchair Handball“ ( založení národního týmu hráčů házené s postižením hybnosti a sehrání . mezistátního utkání.)
 • Beach Handball Tour ( propojení jednotlivých Beach turnajů s cílem formalizovat průběh těchto turnajů a zorganizovat například „ národní finále“ i například formou otevřeného mistrovství ČR apod.)
 • Galavečer Česká Házená – Czech Handball 2016“
 • Handball Golf Tour nebo turnaj ( akvizice sponzorů)
 • Koncert Česká Házená – Czech Handball (charitativní koncert )
 • Contactless Senior Handball Prague Open“ ( mezinárodní nebo národní turnaj pro seniory s využitím modifikovaných pravidel v podobě bezkontaktní házené)
 • Míčový pětiboj“ ( vyzvat vrcholné týmy z jednotlivých míčových sportů k účasti na míčovém pětiboji – například fotbalisté Sparta Praha, Basketbalisté ČEZ Nymburk, Volejbalisté + Florbalisté a formou turnaje změřit síly v házené, basketballu, volejbalu a florbalu a fotbalu. Cílem by byla popularizace házené tzv. půjčit si slávu ostatních pro medializaci a propagaci házené)
 • Miss Sympatie Česká Házená – Czech Handball ( organizace soutěže o nejsympatičtější hráčku , hráče.)
 • Módní přehlídka oblečení značky „ Česká Házená – Czech Handball
 • Final 4 – Český Pohár (Muži a Ženy)

Komunikace za uplynulé tři roky s Českým svazem házené, a zejména ta letošní, nás nutí k následujícím řádkům. Jsme z této „spolupráce“ už unavení. Opakující se diskuze nad stejnými věcmi, netransparentnost jednání, polopravdy a nepravdy v komunikaci, opakovaná neschopnost ve stejných věcech každý rok, ofenzivní rétorika, neprofesionální chování a hlavně nezájem o podporu a rozvoj házené nás nemůže nechat chladnými.

Takováto vyjádření vnímáme jako velmi tendenční, pokud nejsou doložena konkrétními fakty. My jako současné vedení ČSH se ale fakticky můžeme vyjádřit pouze ke komunikaci, která probíhala mezi ČSH a HE v letošním roce. Komunikace se sestávala z osobní schůzky CMO ČSH Dana Novotného a zástupce HE Vojtěcha Hanzla na které byla představena formou prezentace ze strany HE vize letošního ročníku Utkání hvězd 1. ligy a následné emailové komunikace, kterou zveřejňujeme v kompletní podobě, aby bylo možné utvořit si vlastní názor na to, zda proběhlá komunikace vykazovala známky „netransparentnosti, uvádění polopravd a nepravd, ofenzivní rétoriky, neprofesionálního chování a nezájmu o podporu a rozvoj házené, jak uvádějí zástupci HE.

Máme hotový a fungující produkt, který nabízíme ČSH k podpoře, protože sám o sobě není schopný uspořádat v ČR v podstatě vůbec nic, a řešíme rok co rok výše uvedené problémy.

Nesdílíme názor, že HE disponuje hotovým a fungujícím „ produktem“ minimálně v rovině finanční soběstačnosti produktu, kdy ani v jednom z ročníku nebyl projekt samofinancovatelný – self-funded a vždy byla vyžadována podpora ČSH.

Také se neztotožňujeme s tvrzením, že samotné ČSH není schopno uspořádat vůbec nic, právě naopak ČSH organizuje ročně více než 60 eventů například v podobě akcí národních týmů, dále organizuje všechny kvalifikace národních týmů, organizuje všechny národní soutěže, organizuje nebo spoluorganizuje mládežnické projekty (školní ligy, žákovské ligy, novinářský kalamář, házenkářský desetiboj), organizuje i Český pohár a finále Českého Poháru, nebo zajišťovalo organizaci házené v Olympijských parcích v roce 2016. Pro zbytek letošního roku připravuje Galavečer České Házené v listopadu 2016 atd. Na všechny tyto eventy musí ČSH zajistit prostředky ze soukromých i veřejných finančních zdrojů a zajistit také samozřejmě zdroje personální.

Není zřejmě náhodou, že nejúspěšnější házenkářské akce v ČR nemají nic společného s ČSH.

K tomuto názoru se vedení ČSH nechce vyjadřovat, protože zde není patrné dle jakých kritérií HE posuzuje úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých házenkářských akcí a ani nevíme jaké akce mají konkrétně na mysli. Pokud se jedná o privátní akce neorganizované ČSH, tak můžeme pouze zopakovat, že naší strategií bude pořádat eventy pod hlavičkou ČSH a nespoléhat se na pořádání akcí prostřednictvím třetích stran.

Místo toho, aby ČSH naopak vytěžil potenciál z lidí, co chtějí udělat něco pro házenou, tak jim akorát hází klacky pod nohy a ještě se chová, jako by to dělali pro zisk (což je samozřejmě při nejmenším úsměvné). Pro představu - dva již realizované ročníky vykázaly ztrátu a byly dotovány Handball Events. Pořadatelé (tým cca 10 lidí) nedostali za práci na tomto projektu žádnou odměnu. Při takto rozsáhlé akci se bavíme o stovkách hodin práce během řádově 4 měsíců. Nabízená podpora ze strany ČSH byla víceméně materiálního charakteru a vzhledem k povaze akce neadekvátní.

Vedení ČSH se naopak domnívá, že podpora této konkrétní akce byla adekvátní jejímu rozsahu, dopadu, faktickému zájmu veřejnosti a také skutečnosti, že ČSH v tomto případě fakticky podporovala soukromý subjekt. S obecným a ničím nepodloženým tvrzení o tom, že snahou vedení ČSH je komplikovat realizaci akcí pořádaných HE se neztotožňujeme, a sice proto, že jak minulé tak současné vedení ČSH podporu této akci doposud vždy poskytovalo tak jak bylo uvedeno výše.

Potenciál každého případného spolupracovníka, který by rád pracoval na případných event - projektech ČSH velmi rádi využijeme a bude naším cílem, aby za takovouto práci byl každý takový spolupracovník i odměněn, považujeme to za normální a správné, nechceme se naopak pouštět do aktivit, kde nebudeme schopni svým spolupracovníkům nabídnout adekvátní odměnu, to bychom považovali za manažerské selhání a projekt raději nerealizovali, stejně jako v případě, kdybychom dostatečně dopředu neměli jednoznačně zajištěny finanční prostředky na konkrétní realizaci takového eventu. Vedení ČSH musí podobná reputační rizika jednoznačně vyloučit a v tom se samozřejmě od chování ostatních organizací může lišit.

Handball Events se rozhodlo, že Utkání hvězd 1. ligy a další projekty nebudou již od této chvíle ve spolupráci či za „podpory“ Českého svazu házené.

Tuto skutečnost bereme na vědomí. Zároveň opětovně deklarujeme naší připravenost realizovat eventy související s propagací značky Česká Házená – Czech Handball a Házené obecně pod hlavičkou ČSH a nikoliv pod hlavičkou soukromých subjektů.

Na projektu Utkání hvězd 1. ligy samozřejmě nepřestáváme pracovat a chceme ho uskutečnit. Pokud se najde někdo, koho baví, co děláme, kdo rád udělá něco pro házenou, kdo rád podpoří jakkoliv náš projekt a aktivitu – budeme neskutečně rádi, pomoc a podpora je maximálně vítána. Můžete se nám ozvat na FB, mail či na mobil. Váš Handball Events tým : Štěpán Vladyka, Vojtěch Hanzl, Martin Šetelík, Ondřej Hanus, Patrik Postelt, Petr Hostaša a Jakub Uhlíř

Český Svaz Házené – Vyjádření k oficiálnímu prohlášení společnosti Handball Events