Libor Adámek: Budou kluby plnit roli "užitečných idiotů"?

Vyjádření manažera DHC Sokol Poruba Libora Adámka k pozadí aktuálního ročníku MOL Ligy.

Úvodem svého vyjádření k poslednímu vývoji v pozadí aktuálního ročníku 2017/2018 MOL Ligy si neodpustím poznámku, že se nedivím odstoupení mužských českých klubů od jednání o společné česko-slovenské soutěži. K tomuto mne vedou následující zjištění:

 • mužská soutěž nemohla být v žádném případě nachystána, tak jak deklarovala vedení ČSH a SZH a jejich tvrzení byla rozporována zástupci českých klubů. Pokud by tomu tak bylo, stačilo nachystaný projekt jen "překlopit" na již fungující WHIL a signovat příslušnou smluvní dokumentaci,
 • stejně jako české mužské kluby nevěděly předem na čem jsou, ženské české  kluby to neví dodnes, po již čtyřech odehraných kolech,
 • smlouva s partnerem soutěže není k dnešnímu dni podepsána, je-li tomu naopak, klubům to nikdo nesdělil,
 • svévolné měnění Řídících dokumentů soutěže,
 • nesprávně psaný (v češtině) název soutěže. MOL Liga se píše s velkým L ve slově Liga,
 • zmatečný marketing  - reklamní "Áčka" resp. cedule na opření, v prezentaci MOL Liga Logo Manuál je vyobrazen volejbalista (když už to není žena, mohl to být aspoň házenkář),
 • snaha o direktivní nařízení klubům jejich povinností, ze strany vedení svazů či vedení soutěže,
 • ani z tiskové konference se kluby nedozvěděly na čem jsou, respektive jsme se z ní dozvěděli, že se nic nedozvíme.

Dovolím si shrnout dosavadní komunikaci, jednání apod. ve vztahu k právům a povinnostem klubů v soutěžním ročníku 2017/2018 MOL Ligy, která probíhala mezi kluby a Českým a Slovenským svazem házené. Prezidenty obou svazů jsem požádal o stanovisko k níže uvedeným faktům: 

 • Dne 19. 6. 2017 byla na společném jednání zástupců klubů WHIL a národních svazů, po předchozím písemném připomínkování, odsouhlasena znění Řídících dokumentů (Reglement WHIL, Rozpis WHIL 2017-18, Diciplinární předpis WHIL). Článek 24 takto odsouhlaseného Reglementu byl následně v bodě 4., tedy v povinnostech klubů, svévolně, bez jakéhokoliv oboustranného schválení, v rozporu se Soutěžním řádem ČSH, změněn a následně, dne 23.8.2017 zveřejněn na webu ČSH. Zcela stejně bylo postupováno se zněním článku 26. odst. 1 Rozpisu WHIL/ MOL Ligy. Dotazy a odpovědi, které byly řešeny maily mezi ředitelem soutěže a kluby, nelze považovat za schvalovací proces - nebylo řečeno "co za co", byly jen vznášeny požadavky na kluby s příslibem, že veškerá práva a povinnosti budu řešena ve smlouvách, které budou uzavřeny s kluby. Jsem si jist, že právní terminologie má pro takové skutky (měnění Řídících dokumentů bez vědomí druhé strany) pojmenování, stanovisko však ponechám na fundovanější. Scany obou verzí, jak Reglementů tak Rozpisů přikládám (pozn. red.: náhledy viz další bod - zvětšit je možné kliknutím).
 • čl. 24 Reglementu WHIL schválený dne 19. 6. 2017

  čl. 24 Reglementu WHIL (MOL Ligy) změněný 23. 8. 2017

  čl. 26 Rozpisu WHIL schválený čl. 26 Rozpisu WHIL (MOL Ligy) změněný
 • Dne 19. 9. 2017 jsme byli prezidentem SZH ubezpečováni, že se po nás klubech nevyžaduje žádné jiné plnění, než to co je uvedené v Reglementu soutěže a  prezentaci, která byla do klubů zaslána dne 25. 8. 2017. Jelikož jsou oba dokumenty ve vzájemném rozporu a především vzhledem ke skutečnosti, že Reglement a Rozpis (ty odsouhlašené) mají, na rozdíl od prezentace, právní podklad, není sporu, které povinnosti mají kluby plnit, respektivě co plnit nemusí.
 • E-mailem ze dne 14. 7. 2017 jsme byli ředitelem společné soutěže Ing. Konečným, mimo jiné,  informováni, cituji: "Začnu-li od konce, ty základní smlouvy budou dvě: mezi SZH a Slovnaftem a mezi ČSH a MOL ČR. A k tomu budeme smluvně řešit vztahy a plnění mezi svazem (resp. společností CS Handball) a jednotlivými kluby na Slovensku i v Čechách a na Moravě". Dne 19. 9. 2017, tedy po více než dvou měsících, nás prezident SZH Ing. Holeša utvrzuje, že smlouva s partnerem soutěže do tohoto dne není ještě podepsána a navíc, bez jakéhokoliv vysvětlení, nám sděluje, že smlouva mezi MOL nebude uzavřena s ČSH, nýbrž SZH. V tomto kontextu si dovoluji uvést, že tomu nerozumím, a to především v souvislosti, že řídícím orgánem WHIL/MOL Ligy je na období 2014 - 2019 ČSH. Dále mne nenechává v klidu informace, že nebudou uzavírány smlouvy s kluby. Máme tedy povinnosti, které jsou na kluby kladeny, brát jako direktivní nařízení? Na základě čeho?
 • Dne 25. 8. 2017 byla klubům zaslána prezentace MOL LIGA - plnenie  a benefity, ve které je na poslední stránce BENEFITY uvedeno:"Všetky náklady spojené s rozhodcami a delegátmi zápasov MOL ligy v celom jej rozsahu a programe súťaže budú nákladom zväzu." K tomuto si dovolím uvést, že již v březnu 2017, na setkání prezidenta ČSH se zástupci českých klubů WHIL, bylo prezidentem ČSH veřejně slíbeno, že náklady na rozhodčí a delegáty půjdou v rámci Podpory ženských klubů na vrub ČSH. Tento závazek ČSH nebyl jakkoliv vázán na jakéhokoliv partnera soutěže a obávám se, že jednu a tu samou povinnost/závazek nelze "prodat" dvakrát. V neposlední řadě české kluby náklady za delegáty neplatily již v sezóně 2016/2017.
 • dle článku 24, odstavce 5. Reglementu WHIL se 60% zisku z prodeje reklamních práv rozdělí rovným dílem mezi družstva, která příslušný ročník dokončí. Dále jsou v tomto odstavci definovány odměny za umístění na 1.-3. místě (5%., 3% a 2%). Ani v tomto případě nebyla klubům dána žádná šance se vyjádřit k výši plnění ze strany partnera. Dodnes neznáme částku, za kterou byla  prodána reklamní práva a marketingové využití loga a názvu soutěže a tudíž kolik činí alikvotní díl na každě družstvo. Dále předpokládám, že odměny za umístění ve společné soutěži dle článku 24, odst. 5.Reglementu WHIL  nejsou totožné s prémiemi dle článku 6, odst. 2. Rozpisu WHIL/MOL LIGY (63.000 Kč/2320 eur, 45.000 Kč/1.660 eur a 27.000/1.000 eur) a jsou to odměny navíc.

Na základě výše uvedeného a především v zájmu oboustranně rovného jednání jsem požádal prezidenty ČSH a SZH, krom výše zmíněného stanoviska, o společné odpovědi na následující otázky:

 • za jakou částku byla prodána reklamní práva a marketingové využití loga a názvu soutěže? 
 • jak je celý případ nastaven? Proč není smlouva uzavírána s řídícím orgánem soutěže, tedy s ČSH?
 • kdy kluby obdrží návrhy smluv k právům a povinnostem stran ve vztahu k reklamním plněním?
 • proč nebyl produkt MOL Liga nabídnut České televizi - branky, body, sekundy, medailonky apod.? Televizní práva z utkání na území ČR vlastní ČSH (článek 24, odst. 1. Reglementu WHIL/MOL Ligy).
 • kdy budou klubům dodány roll up (banner pro rozhovory)?
 • kdy budou klubům dodány reklamní "Áčka"? To co jsme održeli jsou jen "cedule na opření".
 • jak bude "narovnána" situace ohledně dvojích znění článků 24 Reglementu WHIL/MOL LIGY a 26. Rozpisu WHIL/MOL LIGY?
Tento můj text byl odeslán také na všechny zástupce českých ženských klubů účastnících se MOL Ligy.


Libor Adámek
manažer a majitel klubu DHC Sokol Poruba